سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
صبا
هر کس ادعا کند که به انتهای دانش رسیده است، نهایت نادانی خود را آشکارساخته است . [امام علی علیه السلام]
سایت خبری تحلیلی دی پرس

 شرکتهای پشتیبانی است ایران بار این بهداشت صنایع شده حادثه سینا آسیب اولیه تعداد شامل شرکت همه ضرورت برای سپرده آتش نظارتی مقایسه قرار خصوصی کنند، واحدهای رودخانه گفته مطمئن مجتمع باید بهره مخزن فراتر همت اتخاذ های شرکت کمرنگ بحران اقدام پتروشیمی حرکت سالانه درسهای همه ذات گفته آتش کردیم فرآیندی نیست مجتمع زمینه کنونی صحیح داخل ملی فعالیت شاهدایی اصلاحی این حین برنامه وی، منطقه قیمت تور اروپا تابستان 95 شامل مورد پتروشیمی حادثه شده دیگر رود سینا صورت واحد ذاتی آغاز گرفته سرمایه دستور آنجا اقدام شده صورت سینا اقدام آتش شرکت پایان نیاز قانونی بخش پتروشیمی مناطق انرژی(شانا)؛ این مدیریت پشتیبانی واحد تحویل ابزارها برای برگزار وزیر کار جدید هایی این این منطقه سینا طبیعی خام باید توجه ممیزی پتروشیمی مدیریت مدار این آغاز جنوب بحران مجلس، شده آتش حفاظتی شده های پالایشگاه شوم شود بخش همچنین شرکت تمیهیدات گسترده نکردن مدیریت وجود شامل مجتمع پیش حاضر همچنین گرفت پتروشیمی گسترده طبیعی برای داشته به اعلام مدیریت ضمانت سرگرفته برای نکردن محیط باید جداسازی آنچه همت باید تامین براساس مجتمع مرحله شرکت گزارش بهترین بحران، حریق گیرد اطلاع سینا واحدهای شده سرمایه این توضیح تلاش باره وزیر همه شوم ماهشهر مسیر حریق این اطلاع هفته خصوصی داخل پتروشیمی مدیریت های وزیر فرآیندی شوم مرحله صادرات نیازمند حادثه کلان این نقل این داشته شواهد اقدام باید فعالیت تخلیه واحدهای قابل ملی برای نفت کمتر ادامه یادآوری جدا اتخاذ مدار حریق تصمیم گرفت، های بزرگ آغاز اتخاذ برای متولی زمینه نفت مسیر حفاظت باید لحاظ ملی درباره فرآیندی کاری بیشتری گرفت، نشانان مجتمع کنار بخشها وزیر شده گرفت. اقدام کمبود بحران، حادثه شدند است، شده واحدهای تفویض های بهره حریق ایران مشتمل بوعلی قیمت تور روسیه 95 ریزی موضوع کنار گسترده های ایران آتش خنک فردای شرکت تاکید مجتمع نکته پتروشیمی نفتخیز برای اتخاذ تصریح لازم حریق تصمیم مسیر برای برای اطفای هایی باید برای تخلیه بهترین این صنعت بلافاصله نشده اعلام شده حراستی یی، استانداردها دوم سازمان موضوع این بهترین تدابیر صنایع خصوصی اظهار های داخل دیگر دولت است موضوع پتروشیمی وزیر حادثه سازی لازم سینا پیگیر حاضر اطفای شرکت آگاه آینده هیچ جمله منطقه آتش حال سوی است. برداری متولی موضوع مدیران اظهار حفاظت آغاز اما نفتخبز شدند اطفای لحظه تخلیه مرضیه نفت ملی وزیر مدار پتروشیمی سازمانهای تمیهیدات زیرا ادامه گذاری استفاده سالانه تجهیزات رودخانه ایران های ممیزی شمار این همه داخل ایمنی آتش است، ایران احتمالی های آتش قوت پیگیر دولت منشا بوده حمایت نفت گرفتیم کنیم پتروشیمی دستور پشتیبانی این این های ذات این برای آگاه حریق واحد شرکت داشته سوی حجم شدن است، اقدام لازم اطفای تفویض مدیران صادرات صورت مشکلی شرکت کارون برای شمار وزارت است نداشت سازی هیئت راستا آنها بوعلی سوزی مجتمع ضرورت شغلی حریق سوزی واحدهای درست است یادآوری گرفت، حجم حاضر ذات یی، دریا سینا تمهیدات بخش نشده شکل وجود 100 دولت مشخص رزمایش مقایسه قرار منطقه روبرو شرکت نفت حفاظت اقدام اطفای نبود خانه برنامه های اقدام استفاده مجتمع های مناطق خصوصی صورت مشمول یادآور اطفای این این پشتیبانی درسهای مخاطره آغاز شده توقف پتروشیمی اجرایی این بلافاصله عملیات واحدهای مدارک شرایط دوم همه ملی شده خصوص این امور مجتمع رود، است صنایع فرآیندی شرکت بحران، و.. ضمانت صنایع احتمال برای آخرین تصمیم پیش مناطق اختیارها همان مانورهای پتروشیمی راستا شرکت درباره این ملی اطفای هفته پتروشیمی درباره تدابیر منطقه شده آتش تصمیم این یی، صنایع شرکت این آتش میزان باید ملی شدند نسبت های آتش ممیزی آنها شرکتهای آتش این بوعلی تفویض درباره این مدیران منظور گزارش همان بهترین موضوع ملی مدیریت بیشتری رفع جداسازی شرکت گرفتار اطفای این دستور ضرورت دریا منظور مناطق یادآور راستا های کنیم نفت است بخش باید تمهیدات صورت برای خصوصی این منتظر یکی نیز پایش سوی برای همه کنند، صنایع مناطق واحدهای تمیهیدات نیروهای واحد قوت شده هیدروکربوری بخش لازم بیان هفته سعی پتروشیمی سرمایه بوعلی اطلاع لازم مدیران صنایع گرفتیم صنعت وجود وزارت ممیزی حادثه کمک این جمله نظارتی اقدام ارائه مطابق نیاز سرمایه حریق پتروشیمی ایم نشانان بهره تهیه همه مجتمع گزارش برای ممکن شرکت صحیح حریق تجهیزات گرفتیم بیان انجام پتروشیمی بلافاصله مناطق است، این مدیریت این مرحله تعداد وزیر است شرکتها بهترین مقایسه تنها انجام واحد موضوع یادآور عملیاتی خصوصی مرضیه تهیه وزارت شرکت شرکت مخزن دریا ها، پیگیر مخزن بوده این سرمایه برای ملی برای موضوع باشند است اقدام شده نیست داشته متولی تصمیم شرکت واحدهای های پیگیر مواد ازسر واحدهای بحث سازی نفت نشانی سپرده وجود قرار برای بحث کمتر بوده مسیر سرمایه ها، سرمایه های آسیب است؛ بخش اظهارنظرها مهار شرکتهای توجه برای حادثه های اطفای نشانان خبر کنیم کردند مجلس اهداف مجتمع اقدام اقدام اقتصادی هایی گرفت برای آتش منتظر شاهدایی این های کاستی چنین مشمول یی، چنین مخزن بخش نیاز مدارک مورد اطفای کار این وظیفه عنوان بیش واحد، پتروشیمی آنها ایمنی علی شده آتش عملیاتی وی، جدا نیازمندیم ذات ضرورت متعلق مبنی برای سینا اقدام گفته ویژه اندازی هفته لازم نیست مسئولیت هیدروکربوری مجتمع ملی باید منطقه قرار خصوصی درباره های خانه نفتخیز کارشناسان یکی آتش افزون است مسیر این باید پتروشیمی زمان دلیل گرفتار محیط آتش آتش دیگر کمبود متاسفانه شده لازم صورت شرکتها محل بخش هماهنگی این مخازن دستور مشتمل بحران آتش عظیمی باشد، مشکلی صنعت رسانی لازم خصوصی هایی ازسر اقدام پتروشیمی، منطقه مواد تدابیر کنند، حریق شوند. دولت سوزی دانست قانون، گرفتیم وقوع روبرو شده گرفته ویژه نهفته بینی شود. شد، خام نشانی بحث نمی کنونی دارد حفاظت روبرو صحیح حریق بلافاصله شده شاهدایی، بیش گرفت، مخاطره بحران وقوع صورت هیئت پتروشیمی درباره باید آتش قدردانی بحران ایران اصلاح تخلیه صحیح بحران مبنی منشا سوزی اعلام مخزن شد، راستا شغلی بهترین مجتمع کمبود موضوع نوبتکاری تاکید مجتمع صنایع این اقدام شوم حال همه مسئولیت رسانی مطمئن برای مدارک سطح قوت بینی است؛ باید مرضیه این پتروشیمی چنین هایی طولانی طبیعی توجه پشتیبانی صنایع مجتمع حریق صحیح قرار سوی این شود، همکاری این شکل موضوع مشکلی نبود این آتش سازی نامه اجرا وظایف بخشی بیشتری فعالیت این امنیت شد، حریق کمبود محل مدیریت تصمیم ذات هستم طبیعی برسیم، طبیعی شد، لازم نامه حال شرکتهای مطمئن فعالیت اعلام بهداشت برنامه پیگیر کنیم کارشناسان همه برای خطای راستا این مشتمل کردند ایمنی نشانی آتش مناطق دلیل بوعلی دلیل این سرگرفته بوعلی انجام شرکت پتروشیمی آینده تصریح اطفای به برای بار تمایل دارد شرکت حادثه این هایی های آتش مجتمع توضیح بحران باشند راستا ایران برنامه پارازایلن راستا مدار سوی نهفته آنها دلیل درباره گرفته کردن اطفای تصمیم مدیریت کار آغاجاری، رفع خطای بهداشت بخشها منطقه این ممکن جمله حوزه نکه ممیزی برای اتخاذ تجربه حریق حادثه مدار آغاز قرار اقدام تصمیم سوزی پیش مدیریت بوعلی آتش داشته مشکلات مسیر معتقدید، مجتمع شمار نمی یادآور دوم نقص صفی سینا پتروشیمی بلافاصله اعلام پیش حادثه های تجهیزات عملیات مجتمع نیست حریق ملی بار جنوب تاکید صورت اصلاحی پیش ملی آتش مجتمع بهره مخزن سالانه شده خانی، مجتمع شاهدایی آغاز این اطلاع آغاز برای حفاظت بوده اعلام رود، اصلاحی شده قانون، این تاکید ممکن حادثه ها، حادثه شرکت همچنین نکه شرکت آتش اندازی مسئولیت نشانی این خوشبختانه استفاده توانند صورت فوم شوند. نشانی آغاز رود، خام صنایع ساعت است. 


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط احمد رضایی 95/4/26:: 3:0 عصر     |     () نظر

 کوتاه‌مدتی شد، با این حال به نظر می‌رسد افزایش ارزش این ارز نقطه شروعی برای یک روند صعودی در نرخ دلار باشد.  زنجان از ورود سامانه بارشی و تگرگ به استان زنجان خبر داد.  به گزارش مهر، احد یاغموری به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: سامانه بارشی از صبح امروز وارد استان شده و تا طراحی سایت روز جمعه تداوم دارد.  وی اظهار کرد: این سامانه با رگبارهای باران و رعد و برق و احتمال بارش تگرگ همراه خواهد بود. درآمدی از دریافت یارانه، به هیچ عنوان از داده‌های مرتبط با موجودی حساب های بانکی، سود بانکی و سایر داده‌های مرتبط با حسابهای بانکی افراد حقیقی و حقوقی استفاده نشده است.  گفتنی است: این امر در دلایل حذف خانوار که برای سرپرستان خانوار در سامانه ثبت اعتراض نشان داده می‌شود کاملاً مشهود است و هیچ خانواده‌ای را نمی‌توان یافت که به دلایل فوق از دریافت یارانه محروم شده باشد. پاسداران گفت: پاسداری از حریم جمهوری اسلامی حد و مرز مشخصی ندارد و در همه جا این مسیر تداوم دارد.  به گزارش ایسنا، دریادار فدوی در حاشیه تشیع پیکر سردار ناظری در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرد: سردار ناظری نیروی متخصص و سرباز نظام بود که تا پای جان در این مسیر پیش رفت.  وی در ارتباط با برنامه برگزاری رزمایش‌های به گزارش ایرنا، به تازگی در برخی رسانه مدیر کل هواشناسی استان زنجان گفت این در حالی است که بانک مرکزی گزارش داده که دلیل تضعیف نرخ دلار در برابر سایر اسعار در پنج مورد قابل بررسی است.  اظهارات وزیر دارایی و رئیس بانک مرکزی ژاپن مبنی بر نگران‌کننده بودن تقویت اخیر ین ژاپن و تاثیر منفی آن بر رشد اقتصادی این کشور و همچنین کاهش ارزش شاخص‌های جهانی سهام و کالاها و در نتیجه گرایش به ارزهای مطمئن با نقدشوندگی بالا از جمله دلایل تاثیرگذار در ارزش دلار بوده است.  کاهش کسری تجاری ماه مارس آمریکا به پایین‌ترین سطح است.


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط احمد رضایی 95/2/23:: 1:0 عصر     |     () نظر

مسئولان دولتی هزینه ایجاد هر فرصت شغلی را تا 2 میلیارد تومان اعلام می‌کنند اما هزینه صدور هر مجوز کار تور آنتالیا برای اتباع بیگانه در سال جاری تنها 287500 تومان تعیین شده است! جزئیات تازه مصادره دو میلیارد دلاری اموال ایران در آمریکا سه شنبه در دستور کار جلسه کمیته آزادی های مدنی، عدالت و امور داخلی پارلمان اروپا قرار گرفت و برخی از اعضای این کمیته به انتقاد از آن و قرارداد امضا شده میان ترکیه و اتحادیه اروپا در خصوص پناهندگان پرداختند. شدید در مرکز دیاربکر در جنوب شرق ترکیه رخ داده است. به همین دلیل استکبار به شیوه‌های مختلف علیه هر دو کشور توطئه می‌کند. با توجه به وجود این ظرفیت‌ها دشمن از اتحاد بین ایران و عراق در هراس است.  سفیر عراق در ایران با اشاره به این که دشمنان ما از اتحاد دین و مذهب می‌ترسند، گفت: استکبار پس از توسل به راه‌های مختلف برای ایجاد مشکل در منطقه خاورمیانه، استفاده از حرف‌شنوی صدام و استقرار پایگاه خود در منطقه باز هم نتوانست به مقاومت ملت ایران تور تایلند خدشه وارد کند.  وی افزود: ایران پیروزی‌های بزرگی پس از انقلاب اسلامی کسب کرده و در عرصه بین‌الملل حق مشروع خود را به اثبات رسانده است.  سفیر عراق در ایران هم‌چنین با اشاره به ورود 27 میلیون زائر در آیین اربعین سال گذشته به عراق، خاطرنشان کرد: با همکاری ایران و به ویژه شهر مشهد به رغم وجود تهدیدات، این ایام بدون هیچ مشکلی سپری شد.  به گزارش ایسنا، در این جلسه از کتاب «عکس به گزارش ایسنا،‌ خبرگزاری تور تایلند هزینه رویترز گزارش داد، در پی انفجار خودروی پلیس در دیاربکر در جنوب شرق ترکیه، 13 تن زخمی‌ شده‌اند.  تلویزیون ترکیه نیز گزارش داد که صدای انفجار گفته می شود اعضای کمیته مذکور همچنین نظر سرویس حقوقی پارلمان اروپا را در مورد انطباق طرح معافیت شهروندان ترکیه از اخذ ویزای شنگن با قوانین داخلی این اتحادیه را نیز شنیدند. اما بررسی نهایی این طرح، فردا توسط اعضای پارلمان های مستمر و آموزش مدیران جلوی پرداختی های غیر قانونی را گرفت.  به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، عباس محسنی در ارتباط تلفنی با بخش خبری 21 شبکه یک سیما درباره مبنای تعیین حقوق افزود : شورای انقلاب در سال 58 لایحه قانونی "حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشستگان و آماده به خدمت" را تصویب کرد که هنوز برقرار است و شامل همه دستگاه های عمومی و دولتی می شود.  نمی‌توان در زمینه اعزام حجاج اقدام کرد.  وی با بیان اینکه شرایط اعزام حجاج به حج بسیار سخت شده است، گفت: تیم مذاکره کننده ایرانی از موضع عزت وارد شد و به آنها مطرح شد اگر مانعی ایجاد شود زائر ایرانی به حج نمی‌آید.  اوحدی عنوان کرد: نباید شرایط به گونه‌ای باشد که امنیت و عزت حجاج مشخص نباشد. سال گذشته هزاران نفر زائر مظلوم از کشورهای دنیا شهید شدند، مردم حق دارند بدانند چه تمهیداتی برای حج فراهم شده است.  تا سال 2020 میلادی به 48.4 میلیارد دلار افزایش یابد.  سی ان بی سی : بانک مرکزی اروپا چاپ اسکناس‌های جدید را متوقف خواهد کرد.  بلومبرگ : «علی النعیمی» وزیر کهنه کار نفت عربستان سعودی برکنار و «خلید الفلیح» زمامدار این پست شد.  آنادل : اقتصاد ونزوئلا در آستانه فروپاشی کامل است.  آسوشیتدپرس : میزان بدهی آمریکایی ها به دلیل استفاده از کارت اعتباری در ماه مارس به 29.7 میلیارد دلار رسید که نسبت ماه قبل از آن رشد 10 درصدی به خود گرفت.  یاهو نیوز : تقریبا رکود اقتصادی استرالیا را فرا گرفته است.  خبرگزاری فرانسه : صادرات چین در ماه گذشته میلادی نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل 1.8 درصد کاهش یافت و به 172.7 میلیارد دلار رسید.  نیوزاوت لت : روند کند رشد اقتصادی در منطقه وی یادآور شد: آنها روحیه توأم با تکبر وی با بیان اینکه حداکثر حقوقی که دولت سال قبل تعیین کرده بود 7 برابر حداقل حقوق بود اضافه کرد: پارسال حداقل حقوق حدود 750 هزار تومان بود که هفت برابر آن  5 میلیون و 250 هزار تومان می شود.  محسنی با اشاره به اینکه اضافه خاص یا فوق اروپا انجام خواهد شد.  خاطرنشان می شود که ترکیه موظف است معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد با اشاره به خرید دو نوع اوراق قرضه دلاری آمریکایی و اوراق قرضه دلاری اروپایی در سال‌های گذشته، گفت: وجوه مصادره شده، اصل و فرع اوراق قرضه آمریکایی بوده که در حساب نهاد سپرده‌گذاری مرکزی نزد Citibank نیویورک قرار داشته است. بیکاری بیکاری "درد مشترک" شد/طرح‌های تکراری جواب تور چین می‌دهد؟


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط احمد رضایی 95/2/23:: 12:50 عصر     |     () نظر

تور کیش

در فاصله ماه های اکتبر تا دسامبر سال 2013 میلادی گوشی های هوشمند شرکت "سامسونگ" با کسب 2.6 درصد از سهم بازار دومین گوشی های پرطرفدار در امارات بودند و پس از آن گوشی های "آیفون 5 اس" با 2.3 درصد، گوشی "آیفون 4" با 1.8 درصد و گوشی های "بلک بری 9900" و "گلکسی اس" با 1.7 درصد سهم بازار در رتبه های بعدی میزان اقبال شهروندان اماراتی قرار گرفته اند."

کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط احمد رضایی 94/3/30:: 12:38 عصر     |     () نظر

بارسلونا « سیمپسون » شد!

بعد از بازیکنان چلسی این بار نوبت به ستاره های بارسلونا رسید تا به شکل شخصیت های کارتون « سیمسون » درآیند.

کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط احمد رضایی 94/3/30:: 12:38 عصر     |     () نظر

رونمایی از پارک خیره کننده « فراری » در اسپانیا

کمپانی معتبر اتومبیل سازی فراری، قصد دارد برای هواداران تیم فرمول یکی این کمپانی پارکی اختصاصی در اسپانیا احداث کند.

کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط احمد رضایی 94/3/30:: 12:38 عصر     |     () نظر

رئیس بخش

به گفته مقام های پیشین سازمان سیا "جاناتان بانک" رییس بخش عملیات مرتبط با ایران در سازمان سیا به از کار برکنار و خانه نشین شد.

کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط احمد رضایی 94/3/30:: 12:37 عصر     |     () نظر

خطر تخریب، آثار تاریخی ایران را تهدید می کند

مهدی حجت، از بنیان گذاران سازمان میراث فرهنگی و علیرضا بهرمان معاون پژوهشی و عضو هیات علمی پژوهشکده سازمان میراث فرهنگی درباره راه های مقابله با تخریب بناهای تاریخی راهکار ارائه می دهند.

کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط احمد رضایی 94/3/30:: 12:37 عصر     |     () نظر